Vårmöte / Springmeeting 25.4.2017

Picturas vårmöte hålls den 25.4 kl.18.00 i vår studio Blåkulla, Agricolagatan. Det bjuds
på kaka, kaffe och te.

Hjärtligt välkomna!

Picturas spring meeting will be held the 25th of April at 6 pm in our studio Blåkulla,
Agricolagatan 6. We’ll be serving cake, coffee and tea.

Welcome!

Pictura vid Åbo Akademi r.f.

Vårmöte 2017

 

Blåkulla, Agricolagatan 6

25.4.2017 kl.18.00

 

 • 1    Mötets öppnande

 

 • 2    Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 

 • 3    Konstaterande av lagenlighet och beslutsfördhet

 

 • 4    Godkännande av föredragningslistan

 

 • 5    Genomgång av verksamhetsberättelsen 2016

 

 • 6    Genomgång av bokslutet 2016

 

 • 7    Verksamhetsgranskarnas utlåtande

 

 • 8    Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

 

 • 9    Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

Stadgar för Pictura vid Åbo Akademi r.f.

 

 • 1 Föreningens namn, hemort och officiella språk

 

Föreningens namn är Pictura vid Åbo Akademi, dess hemort är Åbo. Föreningens officiella språk är svenska.

 • 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja fotoverksamhet inom Åbo Akademi.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna utflykter, kurser, intressekvällar och andra motsvarande evenemang.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgift, mottaga understöd samt försäljning av medlemsprylar.

 • 3 Medlemmarna

Envar studerande eller anställd vid Åbo Akademi som antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinariemedlem i föreningen. Föreningens ordinariemedlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Envar som är intresserad av föreningens verksamhet kan på skriftlig ansökan till styrelsen ansluta sig till föreningen som stödjande medlem. Styrelsen godkänner stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet och skyldighet att betala en årsavgift som fastställs på höstmötet. Stödjande medlemmar har inte rösträtt på föreningens möten.

 • 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om denne genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om denne inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Beslut om uteslutande av medlem fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

 • 5 Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. För medlemskap under en termin kan halva medlemsavgiften uppbäras.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, exkursionsansvarig samt 0-4 övriga styrelsemedlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelsen skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast 3 dygn före mötet. Möteskallelsen skickas per e-post till styrelsemedlemmarna.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 7 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 • 8 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar skall ges till verksamhetsgranskarna och granskarna skall ge sitt utlåtande före vårmötet. På vårmötet presenteras bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande.

 • 9 Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 10 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fjorton (14) dagar före mötet genom ett anslag på föreningens webbsida samt genom att skicka e-post till de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen.

 • 11 De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall denne skriftligen meddela om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen, dock senast sjutton (17) dagar före mötet.

 • 12 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.