Stadgar

Stadgar för Pictura vid Åbo Akademi r.f.

Förnyade 2018

 

§ 1 Föreningens namn, hemort och officiella språk

Föreningens namn är Pictura vid Åbo Akademi, dess hemort är Åbo. Föreningens officiella
språk är svenska.

 

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja fotoverksamhet inom Åbo Akademi.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna utflykter, kurser, intressekvällar och
andra motsvarande evenemang.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgift, mottaga understöd samt
försäljning av medlemsprylar.

 

§ 3 Medlemmarna

Envar studerande eller anställd vid Åbo Akademi som antar föreningens syfte och stadgar
kan bli ordinariemedlem i föreningen. Föreningens ordinariemedlemmar godkänns av
styrelsen på ansökan.

Envar som är intresserad av föreningens verksamhet kan på skriftlig ansökan till
styrelsen ansluta sig till föreningen som stödjande medlem. Styrelsen godkänner stödjande
medlemmar. Stödjande medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet och skyldighet
att betala en årsavgift som fastställs på höstmötet. Stödjande medlemmar har inte
rösträtt på föreningens möten.

 

§ 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos
föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om
utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin
förfallna medlemsavgift eller om denne annars har underlåtit att fullgöra de
förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om denne
genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om denne
inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens
stadgar. Beslut om uteslutande av medlem fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet
av de röster som avgetts vid omröstningen.

 

§ 5 Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie
medlemmar och stödjande medlemmar. För medlemskap under en termin kan halva
medlemsavgiften uppbäras.

 

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, sekreterare,
kassör samt 0-6 övriga styrelsemedlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på
kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av
styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelsen skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda
senast 3 dygn före mötet. Möteskallelsen skickas per e-post till styrelsemedlemmarna.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice
ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om
rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

§ 7 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller
kassör, två tillsammans.

 

§8 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar
skall ges till verksamhetsgranskaren och granskaren skall ge sitt utlåtande före
vårmötet. På vårmötet presenteras bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens
utlåtande.

 

§ 9 Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.
Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden
september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det
finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade
medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet
skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos
styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har
understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör
mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

§ 10 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet genom ett
anslag på föreningens webbsida samt genom att skicka e-post till de medlemmar som har
uppgett sin e-postadress till föreningen.

 

§ 11 De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
andra ansvarsskyldiga
7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår
fastställs
6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
7. val av en verksamhetsgranskare och dess suppleant
8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller
höstmöte skall denne skriftligen meddela om detta till styrelsen i så god tid att ärendet
kan tas med i möteskallelsen, dock senast sjutton (17) dagar före mötet.

 

§ 12 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid
föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid
omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av
föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på
ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om
föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.