Tävling mellan de finlandssvenska fotoklubbarna / Photo contest between the Swedish photo clubs in Finland

Utmaningstävlingen mellan de svenska fotoklubbarna i Finland är ett årligt evenemang, som denna gång ordnas av Amatörfotografklubben i Helsingfors (AFK) i samband med föreningens 125-års jubileum. 
Syftet är att visa klubbarnas bredd och öka aktiviteten och kontakterna mellan klubbarna. Tävlingsklassen natur är bestående från år, medan temaklassens ämne väljs av den 
arrangerande föreningen. Krav för deltagande är att man är medlem i en svensk- eller 
tvåspråkig fotoklubb i Finland och att bilderna är tagna mellan september 2013 och 
augusti 2014.

 

Tävlingsklasserna är: 1.Naturen 2.Temaklass: Människan. Obegränsad efterbehandling är tillåten 
i temaklassen, medan endast rimliga, sedvanliga justeringar tillåts i naturklassen. Varje 
deltagare kan sända in högst 3 bilder per klass (dvs. totalt 6 bilder). Tävlingsbidrag 
lämnas in digitalt som JPG-filer med högsta möjliga resolution, dock så att långsidan är 
mellan 2000 och 6000 pixlar. Använd filnamnsformatet 
BILDNAMN-FÖRNAMN-EFTERNAMN-FOTOKLUBB.jpg. Skicka in dina bidrag till 
pictura.bilder@gmail.com senast 30.8.2014.

 

Deltagaravgiften är 10 € / person för en klass och 15 € / person för båda klasser, 
oberoende av bildernas antal. Pictura betalar 10 € av avgiften för medlemmar.

 

Första, andra och tredje plats utses i båda klasserna och de 10 följande bilderna bedöms 
skriftligt av kända fotografer. Resultaten presenteras i samband med AFKs middag 4.10.2014, den vinnande föreningen är den som har flest bidrag bland de 26 presenterade bilderna. AFK har rätt att publicera de 
deltagande bilderna på en nätportal och eventuellt ställa ut utskrifter av bilderna.

 

 

The photo competition between the Swedish photo clubs in Finland is an annual event, this time organized by Amatörfotografklubben i Helsingfors (AFK). The 
purpose of the contest is to increase activity and contact between the clubs. The competition category 
”nature” is held every year, whereas the subject for the “theme” category is chosen by 
the arranging organization. Requirements for participation are that you are a member of a 
Swedish photo club in Finland and that your photos were taken between September 2013 and 
August 2014.


 

The competition classes are 1.Nature and 2.Theme: Man. Unlimited post-processing is 
allowed in the theme class, while only reasonable, customary adjustments are permitted in 
the nature class. Each participant may submit up to 3 images per class (i.e. a total of 6 
images). Submit your entries digitally as JPG files with the highest possible resolution, 
so that the long side is between 2000 and 6000 pixels. Please use the file name format 
PICTURENAME-FIRSTNAME-LASTNAME-PHOTOCLUB.jpg. Send your pictures to 
pictura.bilder@gmail.com, August 30th 2014 at the latest. 

The participation fee is 10 € / person for one class and 15 € / person for both classes, 
regardless of the number of pictures. Pictura will sponsor 10 € of the participation fee for 
members.


 

First, second and third place will be chosen in both classes and the 10 following images 
will get written evaluations by well-known photographers. The results will be presented on October 4th 2014 at AFK’s formal dinner. The winning association is the one with the most contributions among the 
26 chosen images. AFK maintains the right to publish the participating pictures on the 
web and exhibit printouts of the pictures.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.