Picturas XIV Årsfest

Tack till alla som kom på Picturas XIV årsfest och gjorde den minnesvärd!

 

Thank you to everyone that made Picturas XIV annual party memorable!

// Picturas stysse

 

 

22.11.2017

 

Kommentera

Picturas XIV Annual Party!

(In English below!)

 

Pictura fyller 14 år, och detta ska naturligtvis firas! Varmt välkomna till Picturas egna version av Hogwarts Yule Ball, 22.11 kl. 19.00! Årsfesten kommer att firas på både svenska och engelska, så ta med alla dina internationella vänner!

 

❤❤❤ Meny:

 

Förrätt:
Hogwarts Pumpasoppa

 

Huvurätt:
Mrs Weasleys veganska biffar med potatis och kronärtskockssås

 

Efterrätt:
Magiska muffins

 

❤❤❤ Klädsel:
Egen tolkning av Hogwarts Yule Ball!

 

❤❤❤ Pris:
Medlem 20 euro (-2 euro alkoholfri)
Icke-medlem 22 euro (-2 euro alkoholfri)
ABC kort gäller under kvällens lopp

 

✉✉✉ Sista anmälnings- och betalningsdag: ✉✉✉
den 20.11.2017 kl.23.59

 
Detta är även sista dagen för avanmälan, annars betalar du priset för sitzen även om du inte deltar.

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅

 

Pictura turns 14, and this shall of course be celebrated! Warmly welcome to Pictura’s own version of Hogwarts’ Yule Ball, on the 22nd of November, at 7 pm! The annual party will be held in both English and Swedish, so this is a great opportunity to get to know both locals and international students!

 

❤❤❤ Menu:

 

Starter:
Hogwart’s Pumpkin soup

 

Main course:
Mrs Weasley’s vegan steak with potatoes and artichoke sauce

 

Dessert:
Magical muffins

 

❤❤❤ Dresscode:
Your own interpretation of Hogwart’s Winter Ball

 

❤❤❤ Price:
Member 20 euros (-2 euro for non-alcoholic)
Non-member 22 euros (-2 euro for non-alocholic)
Bring your own ABC cards

 

✉✉✉ Last day to register and pay: ✉✉✉
20.11.2017 at 23.59

 
This is also the last day for cancelling your registration. If you cancel later, you will still have to pay even if you don’t participate.

 

Betalningsinfo/Payment information

 
Mottagare/Recipiant: Pictura vid Åbo Akademi r.f.

 

IBAN: FI55 6601 0001 1980 84
SWIFT/BIC: AABAFI22
 

!!!!! Kom ihåg att sätta ditt namn när du betalar via kontot!!!! Remember to put your name in the message when you pay!!!!!

 

Anmälan:

 

STÄNGD/CLOSED

 

Kommentera

Intresseanmälan till exkursion

Nu, Picturaiter, händer det spännande saker! Vi planerar nämligen en exkursion till Riga, och vi vill ha just dig med! Resan kommer vara ca 4-5 dagar lång (varav 2 dagar är lördag & söndag) och ske i månadskiftet november/december. Vi kan inte ge ett exakt pris i detta skede, men flyget kostar ca 100€ och hostellet 5-8€ per natt. För att veta hur vi ska fortsätta med planeringen, vill vi veta ungefär hur många som vill komma med. Intresseanmälan är inte bindande, utan används för att underlätta styrelsens planeringsarbete, samt skicka information om tidpunkt för öppet planeringsmöte.

 

Om du har frågor kan du kontakta Pictura via vår facebook-sida eller via mejl.

 


 

Exciting things in the making! We are planning a trip to Riga, and we want you to join us! The trip will be around 4-5 days long (of which two will be Saturday & Sunday), and take place in the end of November/start of December. We cannot give an exact price at this point, but the plane tickets are around 100€, and hostel 5-8€ per night. For us to continue with the planning of the trip, we want to know about how many would be interested in joining. The form below is not binding in any way, it only tells us that you’d might be interested in joining us.

 

If you have any questions, feel free to contact us on facebook or by email.

 

Intresseanmälan:


Kommentera

Pictura goes Flowpark, sign up!

[IN ENGLISH BELOW]

 

Saknar du rädsla för höjder? Vill du utmana digsjälv på en ny nivå? Häng med Pictura till Flowpark!

Anmälan senast 23.9. OBS bindande anmälan, dyker du inte upp betalar du ändå priset för aktiviteten. Flowpark rekommenderar använding av (arbets)handskar, tag med egna eller köp på plats.

 

VAD? Pictura goes Flowpark, en utomhus klättringspark: www.flowpark.fi/turku
NÄR? 28.9, kl. 17.00 ->
VAR? Flowpark vid Skansen, Skanssikatu 10, info om eventuell samåkning kommer senare.
HUR MYCKET? 21€ för studeranden, 21.60€ för icke-studeranden.

 


 

Do heights not scare you? Do you want to challenge yourself at a new level? Join Pictura to Flowpark!

Sign up no later than 23.9! NOTE binding sign up, if you do not show up you will still be charged the price for the activity. Flowpark recommends the use of gloves, bring your own or buy at the park.

 

WHAT? Pictura goes Flowpark, an outside climbing park: www.flowpark.fi/turku
WHEN? 28.9, at 17.00 ->
WHERE? Flowpark at Skanssi, Skanssikatu 10, info about carpooling to be announced later on.
HOW MUCH? 21€ for students, 21.60€ for non-students.

 

SIGN UP/ ANMÄLAN:

STÄNGD/CLOSED

Kommentera

Vårmöte / Springmeeting 25.4.2017

Picturas vårmöte hålls den 25.4 kl.18.00 i vår studio Blåkulla, Agricolagatan. Det bjuds
på kaka, kaffe och te.

Hjärtligt välkomna!

Picturas spring meeting will be held the 25th of April at 6 pm in our studio Blåkulla,
Agricolagatan 6. We’ll be serving cake, coffee and tea.

Welcome!

Pictura vid Åbo Akademi r.f.

Vårmöte 2017

 

Blåkulla, Agricolagatan 6

25.4.2017 kl.18.00

 

 • 1    Mötets öppnande

 

 • 2    Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 

 • 3    Konstaterande av lagenlighet och beslutsfördhet

 

 • 4    Godkännande av föredragningslistan

 

 • 5    Genomgång av verksamhetsberättelsen 2016

 

 • 6    Genomgång av bokslutet 2016

 

 • 7    Verksamhetsgranskarnas utlåtande

 

 • 8    Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

 

 • 9    Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

Stadgar för Pictura vid Åbo Akademi r.f.

 

 • 1 Föreningens namn, hemort och officiella språk

 

Föreningens namn är Pictura vid Åbo Akademi, dess hemort är Åbo. Föreningens officiella språk är svenska.

 • 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja fotoverksamhet inom Åbo Akademi.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna utflykter, kurser, intressekvällar och andra motsvarande evenemang.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgift, mottaga understöd samt försäljning av medlemsprylar.

 • 3 Medlemmarna

Envar studerande eller anställd vid Åbo Akademi som antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinariemedlem i föreningen. Föreningens ordinariemedlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Envar som är intresserad av föreningens verksamhet kan på skriftlig ansökan till styrelsen ansluta sig till föreningen som stödjande medlem. Styrelsen godkänner stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet och skyldighet att betala en årsavgift som fastställs på höstmötet. Stödjande medlemmar har inte rösträtt på föreningens möten.

 • 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om denne genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om denne inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Beslut om uteslutande av medlem fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

 • 5 Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. För medlemskap under en termin kan halva medlemsavgiften uppbäras.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, exkursionsansvarig samt 0-4 övriga styrelsemedlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelsen skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast 3 dygn före mötet. Möteskallelsen skickas per e-post till styrelsemedlemmarna.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 7 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 • 8 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar skall ges till verksamhetsgranskarna och granskarna skall ge sitt utlåtande före vårmötet. På vårmötet presenteras bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande.

 • 9 Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 10 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fjorton (14) dagar före mötet genom ett anslag på föreningens webbsida samt genom att skicka e-post till de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen.

 • 11 De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall denne skriftligen meddela om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen, dock senast sjutton (17) dagar före mötet.

 • 12 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Kommentera

Nattfotografering exkursion / Night photography excursion

Info om första delen av kursen finns här: https://www.facebook.com/events/887319554741577/
 

Under den andra delen av kursen far vi till en mörk plats utanför Åbo, Kirjais i Nagu, och fotograferar på natten. Ta med en kamera som kan ställas in manuellt, ett stativ, en ficklampa (också gärna en med rött ljus) och varma kläder. Kursen börjar kl. 23 med start från Åbo och tar slut efter kl. 3.30 då det börjar bli ljust igen. Vi är tillbaka i Åbo omkring kl. 5 på morgonen, om vi eventuellt vill fotografera soluppgången är vi tillbaka i Åbo kl.7.00-8.00.
 

Kursen är planerad att hållas den 21.4, men OBS! om himlen inte är klar skjuts den upp till antingen den 22.4 eller följande veckoslut.
Kursen hålls av Mikael Robertsson som har god kännedom om nattfotografering, här kan ni se fotografier han tagit: https://www.instagram.com/mikaelrbrts/
 

Pictura har möjlighet att erbjuda 10 personer skjuts till Kirjais, utöver det får de med egen bil gärna komma med den. Pictura medlemmar har förkörsrätt gällande bilskjutsar som Pictura erbjuder. Pictura har även stativ och en kamera som medlemmar får låna.
 

För Picturamedlemmar är kursen gratis, för övriga kostar det 4 euro. OBS! Ifall du får förhinder men inte avbokar anmälningen före den 18.4. kl. 23.59 kommer du att vara tvungen att betala 4 euro, oberoende av om du är medlem eller ej.
 

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN är 18.4. kl. 23.59.
 


 

Information about the first part of the course: https://www.facebook.com/events/887319554741577/
 

During the second part of the course we’ll be heading to Kirjais in Nagu, outside of Turku, and take photographs during the night. You need to have with you a camera that can be manually set, a camera tripod, a flashlight (preferably one with red light) and warm clothes. The course starts at 11 pm (23.00) from Turku and will end after 4 am when the sun rises. We’ll be back in Turku approximately at 5 am, unless we want to stay and take photos of the sunrise, then we’ll be back at approximately 7-8 am.
The course will be held the 21th of April BUT NOTICE if the sky isn’t clear the course will be postpones to the 22th of April or 28th of April.
 

The course will be held by Mikael Robertsson, who is a very talented night photographer. Here you can see some beautiful photographs he has taken: https://www.instagram.com/mikaelrbrts/

 

Pictura has the opportunity to offer 10 people a ride to Kirjais, but if you have your own car with which with you can drive to the place please do. Pictura members have an advantage for getting seats in Pictura’s ride. Pictura has also tripods and a camera that members can borrow during the course.
For Pictura member the course is free. For non-members it’s 4 euros. NOTICE! If you have to cancel your sign up but does not do so before the registration closes then you will be charged 4 euros, no matter are you a member or not.
THE LAST DAY TO REGISTER is the 18th of April at 23.59.
 

ANMÄLAN/SIGN UP:
 

 

Kommentera

Pictura goes SuperPark!

Har du mycket energi över efter påsken? Kom med Pictura till SuperPark och hoppa bort överloppsenergin! SuperPark är en inomhus aktivitetspark med bland annat trampoliner och klätterväggar. Besöket kostar 15€ per person och betalas på plats.

VAD? SuperPark!
NÄR? 20.4, kl. 17.00
VEM? Alla med mycket energi!

OBS! Anmälan är bindande, dyker du inte upp måste du ändå betala priset för aktiviteten.

 

Do you have a lot of extra energy after easter? Join Pictura to SuperPark and get rid of that energy! SuperPark is an inside activity park, with for example trampolins and climbing walls. The visit costs 15€ per person and is paid at the location.

WHAT? SuperPark!
WHEN? 20.4, at 5 PM

 

NOTE! Sign up is binding, if you do not show up you will still have to pay the fee!

 

Kommentera

Feedback för Gdanskresan

Vi vill gärna höra av er som var med på Gdanskresan! Vad var bra och vad kunde ha varit bättre? Alla åsikter och synpunkter är välkomna så nästa resa blir ännu bättre! Du kan fylla i ditt namn eller vara anonym.

Kommentera

Mörkrumskurs 2 / Darkroom course 2

På grund av stort intresse kommer vi att ordna en till mörkrumskurs, så om du inte rymdes med på första får du nu en till chans! Kursen kommer ordnas 25-26.3, och hålls av Fredrik Sandström.

 

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 25.3 kl. 12-14 och 26.3 kl.12-14
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.
Deltagare som av någon orsak inte kommer på kursen och inte meddelar om det måste betala 3,50€, så meddela i god tid angående avbokning.
 
 KURSEN ÄR FULL

Due to popular demand there will be another darkroom course, so if you didn’t get a spot on the first one here’s your second chance! The course will be held 25-26 of March, by Fredrik Sandström.

 

WHAT? Darkroom course
WHEN? 25th and 26th of March, at 12-14
WHERE? Picturas darkroom in Kåren
WHO? People interested in photography. Free for members, 3.50€ for others. Members are prioritized, others admitted in order of signup.

  THE COURSE IS FULL

Kommentera

Mörkrumskurs

KURSEN ÄR FULL
THE COURSE IS FULL

Kom med på Picturas mörkrumskurs! Målet med mörkrumskursen är att gå igenom hur man framkallar svartvit film och gör förstoringar på papper. Inga förkunskaper om framkallning krävs, allt gås igenom helt från grunderna. Framkallning av film och av papper kommer att ske på två olika dagar. Kursen håller på ca 2 timmar båda dagarna. Det enda man behöver göra före kursen är att fotografera en svartvit filmrulle. Kursen hålls av Mikael Robertsson.

Det maximala antalet deltagare är 6.

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 11.3 och 12.3
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.

 

 

KURSEN ÄR FULL
THE COURSE IS FULL

 

 

Kommentera