Vårmöte / Springmeeting 25.4.2017

Picturas vårmöte hålls den 25.4 kl.18.00 i vår studio Blåkulla, Agricolagatan. Det bjuds
på kaka, kaffe och te.

Hjärtligt välkomna!

Picturas spring meeting will be held the 25th of April at 6 pm in our studio Blåkulla,
Agricolagatan 6. We’ll be serving cake, coffee and tea.

Welcome!

Pictura vid Åbo Akademi r.f.

Vårmöte 2017

 

Blåkulla, Agricolagatan 6

25.4.2017 kl.18.00

 

 • 1    Mötets öppnande

 

 • 2    Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 

 • 3    Konstaterande av lagenlighet och beslutsfördhet

 

 • 4    Godkännande av föredragningslistan

 

 • 5    Genomgång av verksamhetsberättelsen 2016

 

 • 6    Genomgång av bokslutet 2016

 

 • 7    Verksamhetsgranskarnas utlåtande

 

 • 8    Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

 

 • 9    Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

Stadgar för Pictura vid Åbo Akademi r.f.

 

 • 1 Föreningens namn, hemort och officiella språk

 

Föreningens namn är Pictura vid Åbo Akademi, dess hemort är Åbo. Föreningens officiella språk är svenska.

 • 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja fotoverksamhet inom Åbo Akademi.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna utflykter, kurser, intressekvällar och andra motsvarande evenemang.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgift, mottaga understöd samt försäljning av medlemsprylar.

 • 3 Medlemmarna

Envar studerande eller anställd vid Åbo Akademi som antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinariemedlem i föreningen. Föreningens ordinariemedlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Envar som är intresserad av föreningens verksamhet kan på skriftlig ansökan till styrelsen ansluta sig till föreningen som stödjande medlem. Styrelsen godkänner stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet och skyldighet att betala en årsavgift som fastställs på höstmötet. Stödjande medlemmar har inte rösträtt på föreningens möten.

 • 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om denne genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om denne inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Beslut om uteslutande av medlem fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

 • 5 Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. För medlemskap under en termin kan halva medlemsavgiften uppbäras.

 

 • 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, exkursionsansvarig samt 0-4 övriga styrelsemedlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelsen skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast 3 dygn före mötet. Möteskallelsen skickas per e-post till styrelsemedlemmarna.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 7 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 • 8 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar skall ges till verksamhetsgranskarna och granskarna skall ge sitt utlåtande före vårmötet. På vårmötet presenteras bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande.

 • 9 Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 • 10 Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fjorton (14) dagar före mötet genom ett anslag på föreningens webbsida samt genom att skicka e-post till de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen.

 • 11 De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall denne skriftligen meddela om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen, dock senast sjutton (17) dagar före mötet.

 • 12 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Kommentera

Nattfotografering exkursion / Night photography excursion

Info om första delen av kursen finns här: https://www.facebook.com/events/887319554741577/
 

Under den andra delen av kursen far vi till en mörk plats utanför Åbo, Kirjais i Nagu, och fotograferar på natten. Ta med en kamera som kan ställas in manuellt, ett stativ, en ficklampa (också gärna en med rött ljus) och varma kläder. Kursen börjar kl. 23 med start från Åbo och tar slut efter kl. 3.30 då det börjar bli ljust igen. Vi är tillbaka i Åbo omkring kl. 5 på morgonen, om vi eventuellt vill fotografera soluppgången är vi tillbaka i Åbo kl.7.00-8.00.
 

Kursen är planerad att hållas den 21.4, men OBS! om himlen inte är klar skjuts den upp till antingen den 22.4 eller följande veckoslut.
Kursen hålls av Mikael Robertsson som har god kännedom om nattfotografering, här kan ni se fotografier han tagit: https://www.instagram.com/mikaelrbrts/
 

Pictura har möjlighet att erbjuda 10 personer skjuts till Kirjais, utöver det får de med egen bil gärna komma med den. Pictura medlemmar har förkörsrätt gällande bilskjutsar som Pictura erbjuder. Pictura har även stativ och en kamera som medlemmar får låna.
 

För Picturamedlemmar är kursen gratis, för övriga kostar det 4 euro. OBS! Ifall du får förhinder men inte avbokar anmälningen före den 18.4. kl. 23.59 kommer du att vara tvungen att betala 4 euro, oberoende av om du är medlem eller ej.
 

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN är 18.4. kl. 23.59.
 


 

Information about the first part of the course: https://www.facebook.com/events/887319554741577/
 

During the second part of the course we’ll be heading to Kirjais in Nagu, outside of Turku, and take photographs during the night. You need to have with you a camera that can be manually set, a camera tripod, a flashlight (preferably one with red light) and warm clothes. The course starts at 11 pm (23.00) from Turku and will end after 4 am when the sun rises. We’ll be back in Turku approximately at 5 am, unless we want to stay and take photos of the sunrise, then we’ll be back at approximately 7-8 am.
The course will be held the 21th of April BUT NOTICE if the sky isn’t clear the course will be postpones to the 22th of April or 28th of April.
 

The course will be held by Mikael Robertsson, who is a very talented night photographer. Here you can see some beautiful photographs he has taken: https://www.instagram.com/mikaelrbrts/

 

Pictura has the opportunity to offer 10 people a ride to Kirjais, but if you have your own car with which with you can drive to the place please do. Pictura members have an advantage for getting seats in Pictura’s ride. Pictura has also tripods and a camera that members can borrow during the course.
For Pictura member the course is free. For non-members it’s 4 euros. NOTICE! If you have to cancel your sign up but does not do so before the registration closes then you will be charged 4 euros, no matter are you a member or not.
THE LAST DAY TO REGISTER is the 18th of April at 23.59.
 

ANMÄLAN/SIGN UP:
 

 

Kommentera

Pictura goes SuperPark!

Har du mycket energi över efter påsken? Kom med Pictura till SuperPark och hoppa bort överloppsenergin! SuperPark är en inomhus aktivitetspark med bland annat trampoliner och klätterväggar. Besöket kostar 15€ per person och betalas på plats.

VAD? SuperPark!
NÄR? 20.4, kl. 17.00
VEM? Alla med mycket energi!

OBS! Anmälan är bindande, dyker du inte upp måste du ändå betala priset för aktiviteten.

 

Do you have a lot of extra energy after easter? Join Pictura to SuperPark and get rid of that energy! SuperPark is an inside activity park, with for example trampolins and climbing walls. The visit costs 15€ per person and is paid at the location.

WHAT? SuperPark!
WHEN? 20.4, at 5 PM

 

NOTE! Sign up is binding, if you do not show up you will still have to pay the fee!

 

Kommentera

Feedback för Gdanskresan

Vi vill gärna höra av er som var med på Gdanskresan! Vad var bra och vad kunde ha varit bättre? Alla åsikter och synpunkter är välkomna så nästa resa blir ännu bättre! Du kan fylla i ditt namn eller vara anonym.

Kommentera

Mörkrumskurs 2 / Darkroom course 2

På grund av stort intresse kommer vi att ordna en till mörkrumskurs, så om du inte rymdes med på första får du nu en till chans! Kursen kommer ordnas 25-26.3, och hålls av Fredrik Sandström.

 

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 25.3 kl. 12-14 och 26.3 kl.12-14
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.
Deltagare som av någon orsak inte kommer på kursen och inte meddelar om det måste betala 3,50€, så meddela i god tid angående avbokning.
 
 KURSEN ÄR FULL

Due to popular demand there will be another darkroom course, so if you didn’t get a spot on the first one here’s your second chance! The course will be held 25-26 of March, by Fredrik Sandström.

 

WHAT? Darkroom course
WHEN? 25th and 26th of March, at 12-14
WHERE? Picturas darkroom in Kåren
WHO? People interested in photography. Free for members, 3.50€ for others. Members are prioritized, others admitted in order of signup.

  THE COURSE IS FULL

Kommentera

Mörkrumskurs

KURSEN ÄR FULL
THE COURSE IS FULL

Kom med på Picturas mörkrumskurs! Målet med mörkrumskursen är att gå igenom hur man framkallar svartvit film och gör förstoringar på papper. Inga förkunskaper om framkallning krävs, allt gås igenom helt från grunderna. Framkallning av film och av papper kommer att ske på två olika dagar. Kursen håller på ca 2 timmar båda dagarna. Det enda man behöver göra före kursen är att fotografera en svartvit filmrulle. Kursen hålls av Mikael Robertsson.

Det maximala antalet deltagare är 6.

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 11.3 och 12.3
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.

 

 

KURSEN ÄR FULL
THE COURSE IS FULL

 

 

Kommentera

Ordningsregler för Picturas exkursion till Gdansk/ Rules for the Pictura excursion to Gdansk

Ordningsregler för Picturas exkursion till Gdansk, våren 2017

För att få följa med Pictura på exkursionen till Gdansk måste du läsa igenom och godkänna dessa

regler.

Exkursionen äger rum 14-18.3.2017.

1.

Resan är endast för medlemmar i Pictura. Resenären bokar och betalar själv sina flyg, Pictura kommer att betala boendet för alla resenärer. För att få komma med på resan och få ditt boende betalat måste du göra en bindande anmälan via Picturas hemsida, sista anmälningsdag 5.2!

2.

Vi rekommenderar att du flyger med Wizzair, som flyger direkt från Åbo till Gdansk. Då du bokar biljetter kom ihåg att läsa bokningsvillkoren, Wizzair har en väldigt strikt bagage-policy. Pictura ansvarar inte för försenade flyg, borttappat bagage eller liknande. Kom i tid till flygplatsen, och se till att alla dina bokningskoder samt pass är med. Vi rekommenderar att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, Pictura förser dig intemed en sådan.

3.

Pictura kommer ha en reseplan med olika aktiviteter för varje dag. Programmet publiceras på facebook och hemsidan närmare resan.

Resenären betalar själv t.ex. bussbiljetter och andra inträden för aktiviteterna. Du måste inte delta i våra planerade aktiviteter, utan det är fritt fram att utforska Gdansk på egen hand om du vill.

4.

På hostellet ska du ta andra resenärer i beaktande och bete dig. Följ hostellets regler. Boendet är bokat i föreningens namn, så du representerar inte bara dig själv utan hela Pictura. Försök se till att du inte ger oss besöksförbud för framtiden. Har du söndra något på hostellet kommer du själv få betala för det.

5.

Pictura ansvarar inte för din egendompå hostellet, ute i staden eller under flygresorna. Ingen ersättning ges om du t.ex. tappar din telefon eller får din plånbok stulen. Pictura är inte heller ansvariga för din säkerhet eller hälsa. Håll koll på dina saker, och dina vänner. Rör dig i grupp och var på alerten. Genom att följa reglerna och använda ditt eget förnuft kan vi se till att allt går som det ska och att alla har en trevlig resa.

6.

Om du bestämmer dig att avboka resan är du tvungen att betala till föreningen Pictura vid Åbo Akademi dess sponsorerade pengar för dina hostellkostnader.


 

Rules for the Pictura excursion, spring 2017

To participate in the excursion, you must read through and accept these rules.

The excursion is 14-18.3.2017

 

1.

The trip is for members of Pictura only. You will book and pay your flights yourselves. Pictura will pay the accommodation for all travellers.

To join the trip and get your accommodation paid, you have to sign up at the Pictura website. The sign up is binding, and last day for sign ups is 5.2.

2.

We recommend you fly with Wizzair, they fly directly from Turku to Gdansk. When you book your tickets remember to read the booking terms, Wizzair have a very strict luggage policy. Pictura is not in any way responsible for flight delays, lost luggage or similar. Be on time at the airport and make sure you have your passport and all necessary documents with you. We recommend all travellers to take a travel insurance, Pictura will not provide an insurance for you.

3.

Pictura will organise activities in Gdansk each day. The day program will be released closer to the trip. The traveller will pay all bus tickets, entrance fees and similar themselves. You do not have to participate in our activities if you would rather explore Gdansk on you own.

4.

At the hostel you will take other travellers into consideration and behave well. Follow the hostel rules. The accommodation is booked in Picturas name, so you do not only represent yourselves, but the whole association. Try not to get us kicked out, please. If you break something at the hostel you will pay it yourself

5.

Pictura is in no way responsible for your property, safety or health at any point during the trip. If you lose your phone or get your wallet stolen, you will not get compensation from Pictura for this. Keep an eye on your things, and your friends. Move around in groups and be aware of your surroundings.

By following these rules and using common sense, we can make sure everything runs smoothly and that everyone has a great time.

6.

If you decide to cancel your trip you will have to repay that amount of money that Pictura payed for the hostel.

Anmäl dig här! / Apply here!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Jag accepterar Picturas ordningsregler för exkursionen till Gdansk/ I accept Picutras rules for the excursion to Gdansk

Kommentera

Exkursion till Gdansk

Kom med Pictura på resa till Gdansk, Polen!

 

Den 14.3 åker vi iväg och tillbaka kommer vi 18.3. Pictura sponsrar boendet i Gdansk, men flygbiljetterna måste du skaffa själv. Obligatorisk förhandsanmälan till Pictura. Vi rekommenderar att ni bokar via wizzair för den 14.3 från Åbo till Gdansk och tillbaka den 18.3 från Gdansk till Åbo, det går bara ett flyg per datum. Vi kommer också ordna frivilliga aktiviteter i Gdansk, bl.a. fototurer och dagsutflykter. OBS! Resan enbart för Pictura medlemmar!

Sista anmälningsdagen är 5.2.2017!

—–Infotilfälle om resan den 24.1 kl. 17.30 i vår studio, Agricolagatan 6.——

 

MERA INFO OM KORT

 


Come and travel with Pictura to Gdansk, Poland!

 

We leave the 14th of March from Turku to Gdansk, and fly back the 18th of March from Gdansk to Turku. Accomodation is sponsored by Pictura but the flights you need to buy yourself. Mandatory sign up to Pictura. We recommend you getting your flights from wizzair, for 14.3 and 18.3, there is only one flight per day. We will be arranging some activities in Gdansk, but you don’t have to join these if you don’t want to. NOTE! Trip only for Pictura members!

Last day to apply is the 5th of februari 2017!

——Infomeeting about the trip on the 24.1 at 5.30 pm in our studio, Agricolagatan 6.——

MORE INFORMATION TO BE ANNOUNCED SOON!

 

Kommentera

Picturas XIII årsfest

Här kan ni se hur roligt vi hade det på Picturas XIII årsfest 25.11.2016. Ett stort tack till alla som kom och gjorde kvällen minnesvärd!

 

Here you can see how much fun we had at Picturas 13th annual party the 25th of November 2016. A massive thank you to everyone who came and made the night unforgettable!

 


 

Kommentera

Årsfest och HID-nycklar

Hej,

Kom ihåg att anmäla er till årsfesten här på hemsidan genom att fylla i blanketten här.

Vi börjar kl. 19:00 och avslutar kl.0:00 efter vilket det är öppet för alla att komma med!

 

—————————————-

Hi,

Remember to register your attendance to the anual party on the website by filling in the form here.

We start at 7:00 pm and we’ll be rounding up around 0:00 am after which everyone can come over and join the party!

 


 

Vi kommer att aktivera våra pictura nycklar, så om du vill ha
tillgång till fotostudion och mörkrummet vid Kåren så ska du göra
följande:

Skicka ditt namn och nyckelnummer till materialansvarig (at) fotoklubben.fi
och styrelsen (at) fotoklubben.fi

Vi har också flyttat vår fotostudio till Blåkulla, Agricolagatan 6.


—————————————-


Ware going to get our pictura keys activated, so that you can
get access to our photostudio and darkroom at Kåren

Send your name and key number to materialansvarig (at) fotoklubben.fi
and styrelsen (at) fotoklubben.fi

Our photostudio has also moved to Blåkulla, Agricolagatan 6.

Kommentera